Křest

Křest dítěte

Příprava rodičů na křest dítěte probíhá individuálně dle potřeby, zpravidla formou tří setkání
s knězem.

Aby křest mohl být udělen je třeba, aby se rodiče a kmotři řádně poučili:
a/ o významu této svátosti
b/ o povinnostech, které ze svátosti křtu vyplývají

Aby křest mohl být udělen je nutná opodstatněná naděje, že dítě bude vedeno k živé katolické víře. Tím se rozumí pravidelné slavení nedělní mše sv., život ze svátostí (přijímání svátosti Eucharistie a svátosti smíření), vedení dítěte k poznání života Ježíše Krista a k pravidelné osobní i společné modlitbě. Jestliže tato naděje zcela chybí, je možné křest odložit na pozdější dobu.

 

Křest dospělého

K udělení křtu dospělému je třeba:

1) aby projevil svou vůli přijmout křest
2) byl dostatečně poučen o pravdách víry a povinnostech křesťana
3) osvědčil se v křesťanském životě během katechumenátu
4) aby se mu dostalo vybídnutí k lítosti nad svými hříchy

 

Křestní kmotr/kmotra

Pokud je to možné, má křtěnec kmotra, který mu pomáhá k uvedení do křesťanského života.
Kmotr se snaží, aby pokřtěný žil křesťanským životem odpovídajícím křtu a verně plnil křestní závazky.
Kmotrem může být pokřtěný katolík, který dovršil šesnáctý rok věku, přijal svátost biřmování a svátost Eucharistie a vede život odpovídající víře a závazku stát se kmotrem.